بایگانی برچسب برای: Liquid Penetrant Testing

بازرسی مایعات نافذ جوش (Liquid Penetrant Testing or PT)

تست PT یا مایعات نافذ

/
همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به وضوح آمده ا…