شیپوره یا ونتوری مشعل چیست و چه کاربردی دارد ؟

شیپوره یا ونتوری مشعل شیپور دارای یک گلویی باریک است که سطح مقطع آن تدریجا افزایش می یابد. زاویه شیپوره

بیشتر بخوانید