بایگانی برچسب برای: تست mt یا ذرات مغناطیسی

بازرسی ذرات مغناطیسی جوش (Magnetized Testing or MT)

تست mt یا ذرات مغناطیسی

/
همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به وضوح آمده ا…