بایگانی برچسب برای: آزمون ذرات مغناطیسی (Magnetized Testing – MT)

تست جوش mt یا تست ذرات مغناطیسی جوش

تست جوش mt یا تست ذرات مغناطیسی جوش

/
چرا تست جوش mt یا Magnetized Testing الزامی است ؟ همانطور که…