سهم شرکت = ۱۰% از مبلغ کل
سهم معرف پروژه = ۳۰% از مبلغ خالص
سهم بازرسی برادران زند = ۶۰% از هر اکیپ روز
سهم سایر بازرسین با تجهیزات = ۴۰% از هر اکیپ روز
سهم سایر بازرسین بدون تجهیزات = ۳۰% از هر اکیپ روز