هر موقع احساس کردید که شما در این عالم رها شده اید و تنها مانده اید ، این آیه را به یاد آورید :